อ.หนู กันภัย

ตะกรุดโสฬสมงคล อ.หนู กันภัย ยันต์ 5 แถวหนุนดวง

รวมวัตถุมงคลของสำนัก อ.หนู กันภัย ของแท้ ราคาสำนัก ทำให้ดวงมั่นคง หนุนดวง!!

   
ขอเชิญสั่งจอง - บูชา เหรียญและวัตถุมงคล เหรียญห้าแถว รุ่น 1 เสือเหลียวหลัง ฯลฯ และวัตถุมงคลยอดนิยม สำนัก อ.หนู กันภัย

"วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย"

   :: ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล ยันต์ 5 แถว::

   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่ศรัทธา แต่ไม่สะดวกมาที่สำนักด้วยตนเอง

   "เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาน"
   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ ย่อมคุ้มครองผู้ที่ประพฤติดี ดังนั้น พึงหมั่นสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิเป็นประจำ

 วัตถุมงคลของสำนักฯ ราคาสำนักฯ รับใช้พ่อด้วยความจริงใจ

บูชาวัตถุมงคลสำนัก อ.หนู กันภัย จากสำนักโดยตรง แท้ 100%

 

 

วัตถุมงคล

 
  

ตะกรุดโสฬสมงคล  อ.หนู กันภัย

   ตะกรุดที่สร้างจากตะกั่วเก่าของทางสำนัก บรรจุอักขระยันต์โสฬสมงคล

   ยันต์โสฬสมงคล
   เป็นยันต์เลข 3 ชั้น ชั้นนอกลงด้วยเลข 16 ตัว ( โสฬสคำนี้แปลว่า 16 ชั้นฟ้า อันมีอินทร์ , พรหม , ยม ,นาค และพระคณาจารย์โบราณ จะกล่าวพรรณาถึงเมื่อเวลากระทำพิธีบวงสรวง ในการบูชาครูทุก ๆ ครั้ง ) ด้วยสูตรโสฬสรอบกลางลงด้วยเลข 12 ตัว ลงด้วยสูตรตรีนิสิงเห , รอบในลงด้วยเลข 6 ตัว , ลงด้วยสูตรจตุโร แล้วทำการลงอักขระเพื่อล้อมรอบยันต์ทั้ง 4 ด้านด้วยพระคาถาบารมี 30 ทัศน์ ส่วนพระยันต์ไตรสรณาคม ประทับหลัง เมื่อม้วนแล้วยันต์จะอยู่ด้านนอก ล้อมด้วยอิติปิโส ฯลฯ ภควาติ ลงด้วยสูตรรัตนมาลัยเป็นตาม้าหมากรุกโดยรอบ ( พระยันต์นี้แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ผู้เจนจบในพระยันต์ร้อยแปด ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่ายันต์โสฬสมงคลเป็นยันต์อันวิเศษสุดกว่ายันต์ทั้งปวง พระองค์ได้นำไปประทับในพระอุโบสถของวัดสุทัศน์ฯ และเขียนสอดใส่ไว้ใต้หมอนหนุนศรีษะตลอดเวลา จนกระทั่งมรณะภาพเมื่อปี พ.ศ. 2487 จึงได้พบแผ่นยันต์นี้ )

   เรื่องราวโสฬสมงคลธรรมนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งท้าวปรนิมมิตวสวัตดีมาร ได้พ่ายแพ้แก่พระพุทธองค์ กระทั่งพิณประจำพระองค์หล่นตกแล้วท้าวสักกะเทวราชนำไปมอบให้ปัญจสิงขรคนธรรพ์เทวบุตรนั้น ตำนานชาวพุทธที่ได้บันทึกเรื่องราวในปฐมสมโพธิกถานั้นได้บันทึกต่อว่าท้าวพระยามาราธิราชได้นั่งขีดแผ่นศิลา (ปถวี) เทียบบารมีระหว่างตนกับพุทธองค์ (พระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์) อยู่ ก็พบว่าอันความรู้ที่พระบรมโพธิสัตว์สิทธัตถะทรงมีมากกว่าฝ่ายตนอยู่ถึง 16 ประการทีเดียวอันเป็นเหตุให้ พระยามาราธิราชและฝ่ายเสนามารพ่ายแพ้อย่างยับเยิน โดยดุษฎีไม่ว่าด้วยเหตุผลปกติ ไร้เหตุผลและเหนือเหตุผลอันปกตินั้นก็ตาม “โสฬสมงคล” อันเป็นความรู้ที่เหนือกว่าวิชาฝ่ายมารในทุกกระบวนที่บันทึกไว้นั้นก็คือทานบารมี , ศีลบารมี , เนกขัมบารมี , ปัญญาบารมี , วิริยะบารมี , ขันติบารมี , สัจจบารมี , อธิษฐานบารมี , อุเบกขาบารมี (คือบารมีสิบตามสิบศูนย์ที่กล่าวข้างต้นที่หลอมรวมเป็นเครื่องหยั่งรู้ “ญาณ” , อินทรียปโรปริยัติญาณ คือความรู้เรื่องธาตุอินทรีย์ ที่มีระดับแตกต่างกันของสัตว์ทั้งหลาย , สยานุสยญาณ ความรู้เรื่องโครงสร้างของกำเลศ ที่ปรากฏในสันดานสัตว์ทั้งหลาย , มหากรุณาสมาบัติญาณ ความรู้การเข้าสมาบัติ โดยอานุภาพมหากรุณาใหญ่ , ยมกปาฏิหาริยญาณ ความรู้ในปาฏิหาริย์แห่งธาตุที่มีสมบัติคู่ตรงกันข้าม , อนาวรณญญาณ ความรู้ในธรรมที่อยู่นอกพ้นกิเลส , สัพพัญญุตญาณ ความรู้ในธรรมทั้งปวงได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด
   หกประการหลังที่เป็นการรวบยอดความรู้อย่างพิเศษ นี้เองคือ “อสาธารณญาณ” เป็นเรื่องเฉพาะ ในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ปรากฏในพระสาวกใหญ่ น้อยทั้งหลาย ซึ่งเกิดจากความรู้อย่างถ่องแท้ในบารมีทั้งสิบ ทั้งสินในประการสุดท้ายที่เกิด “สัพพัญญุตาญาณ” นี่เองที่กล่าวมาข้างต้นว่าหากสำเร็จโสฒส คือผู้แจ้งโลก กระบวนความรู้ ในศาสตร์โสฬสได้ถูกนำมาสังเคราะห์ใช้ประโยชน์ในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างการถอดสมการของโลกธาตุที่แทนค่าความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งอย่างระบบตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกันจากจำนวนหนึ่งไปสู่จำนวนหนึ่งเป็นสหสัมพันธ์สมุทฐาน แบบวิธีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิ่งด้วยปรัชญา “หนึ่งคือทั้งหมดและทั้งหมดก็คือหนึ่ง” ความสัมพันธ์ของตัวเลข ก็จะเป็นแบบ การผสมผสานของสหธาตุธรรม ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ที่มีความแก่อ่อน ในลักษณะธาตุธรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยจะเกิดร่วมกันเสมอ จะขาดธาตุใดมิได้ การกำหนดการคิด สะระตะโสฬส จึงเริ่มจากจำนวนสิบ ที่มีฐานในการวางตัวเลขต่างออกเป็นสี่ เขต (ทวีป) จนเกิดตารางโสฬสที่เป็นการจัดวางตัวเลขในอัตราต่าง ๆ อย่างสมดุลโดยตัวเลข 1-2-3-4 นั้นก็มีอัตราผลรวมเท่ากับ 10 เป็นเลขประธาน (รายละเอียดของการแจกแจงตัวเลข 1-2-3-4 เป็นตารางโสฬส “2 3 4 1 ผู้ใดคิดถึง ลุ ซึ่งโสดา ถ้าคิดมิได้ ให้เอาที่แร้งกับกา หนีที่คว่ำ ให้เอาที่หงาย หนีที่ตายให้เอาที่เป็น ผู้ใดคิด 6 เห็น ได้ทองทุกวัน”ดังนี้จะเห็นว่าเลข 6 นี้ก็เป็นรหัสหรือกุญแจสำคัญตัวหนึ่งในการไขปริศนาโสฬส บางโบราณาจารย์ท่านเรียกว่า คือ “กุญแจทอง” ทั้งนี้ต้องอาศัยหลัก 2-3-4-1 เมื่อรวมกันเท่ากับ 10 และ 1+0 ก็เท่ากับ 1 เหล่านี้คือรหัสเลขกลที่ปัจจุบันมีความรู้ที่เรียกว่า “เลขศาสตร์” ที่มีการนำมาไขปริศนาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ถูกต้องอย่างน่าประหลาดใจสำหรับตัวเลข 6 ที่ว่าเป็นปริศนา ในการไขเรื่องราวต่าง ๆ นั้นก็ มีการตีความปริศนา เลขทั้ง 9 ตัวไว้ เทียบกับจำนวน 6 พออภิปรายเทียบเคียงตาม กฎพระไตรลักษณ์ได้ดังนี้
ทุกขัง คือ 1+2+3=6 อนิจจัง คือ 4+5+6 = 15 คือ 1+5 = 6 อนัตตา คือ 7+8+9 = 24 คือ 2+4 = 6
ซึ่งเอาแค่ 1+2+3+4 = 10 เท่ากับหนึ่งเป็นกลให้นับเวียนไป อย่าทิ้ง 1 ถึง 9
 

   การแจกแจงเลขกลบทดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ ของธาตุทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นในโลกและอาศัยควรามรู้ในความสัมพันธ์ต่าง ๆ นั้นบริหารธาตุธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปตามปรารถนา โดยการหยั่งรู้คำนวณธาตุเหล่านั้นก็จะทราบอดีต (ก่อนมีมาในสถานะที่ปรากฏนั้น) การดำรงอยู่ในปัจจุบัน (สถานะที่ธาตุธรรมนั้นดำรงอยู่หรือการคงสภาวะอยู่) อนาคต (สิ่งที่ธาตุธรรมนั้นกำลังดำเนินวิถีที่ตนเองเปลี่ยนแปลงไปยังสถานะอื่นอีก)

   บางความเชื่อกล่าวว่า ผู้ที่สักยันต์นี้ บางครั้งก็อาจได้ยินเสียงแปลกๆ เวลาเดินผ่านศาลพระภูมิ จึงเชื่อกันว่าพระภูมิอาจลุกขึ้นมาทำความเคารพยันต์นี้ แต่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี รักษาศีล ทำสมาธิเป็นประจำ จึงจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับตัวเรา

ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด ยาวประมาณ 4 นิ้ว
สี ตะกั่ว
อื่นๆ โค๊ดสำนัก
ราคาบูชา 1,000 บาท (ช่วยค่าจัดส่งเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาทครับ)

 วัตถุมงคลชิ้นนี้ ท่านสามารถบูชาด้วยตนเองที่สำนักฯ(คลิกดูแผนที่และเบอร์โทรได้ที่เมนูทางซ้ายมือด้านบน)

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาบูชาที่สำนัก
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี พัศพงศ์ วิจิตรพงษ์ ธนาคารไทยณิชย์ 0259
สาขา อุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103) เลขที่ 259-204126-3
จากนั้น fax สำเนาการโอน มาที่ (02-748-8004)
สอบถามข้อมูล
/สถานะ fax คุณอ้อ 080 - 860 - 9968

หรือดูวิธีการชำระเงิน คลิกเลย!!

ท่านอ.หนู กันภัย ฝากเน้นย้ำให้กับทุกท่านที่ร่วมบูชาวัตถุมงคลทุกชนิด ทุกช่องทางว่า

"การบูชาวัตถุมงคลนั้น นอกจากความเชื่อมั่นและศรัทธาแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามข้อถือของสำนัก คือ ห้ามผิดลูกเมียใคร ห้ามดุด่าว่ากล่าวทำให้พ่อแม่เสียใจ ห้ามด่าว่าพ่อแม่คนอื่นๆ ที่สำคัญต้องสวดมนต์ทุกวัน ทำสมาธิทุกวัน แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ หากมีโอกาสก็ทำบุญตามสะดวก และอย่าเนรคุณใครเขา เนรคุณแผ่นดิน ฝากลูกบุญธรรมเน้นย้ำเรื่องนี้ให้มากกว่าอิทธิปาฏิหาริย์นะ..."

วัตถุมงคลใดก็ตาม จะศักดิ์สิทธิ์ หากเชื่อมั่น ศรัทธา ทำตามข้อถือ ไม่ลองของ

ที่สำคัญ ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน หากทำได้จะเจริญ บางท่านบูชาไปแต่ยังด่าว่าพ่อแม่ ยังรักษาศีลไม่ได้ ของที่มีจะขลังได้อย่างไรกัน...

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาน

รายการวัตถุมงคล ท่านอาจารย์หนู กันภัย

:: รายการวัตถุมงคลมาใหม่ ::

 
 

ประชาสัมพันธ์

 

สำเนาหนังสือมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคล อ.หนู กันภัย ของแท้

หนังสือมอบหมายให้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ.หนู กันภัย มอบหมายให้ทางเว็บไซต์เป็นฝ่ายประชาสัมพันต์วัตถุมงคลของสำนักทุกชนิด

อ.หนู

อ.หนู กันภัย

   คุณพัศพงศ์ วิจิตรพงษ์ ลูกบุญธรรม อ.หนู กันภัย รับมอบผ้ายันต์ 200 ผืน และหนังสือคาถา อ.หนู กันภัย ซึ่งมีบทสวดมนต์ คาถาบุญฤทธิ์(คาถาบูชายันต์ 5 แถว หนุนดวง) คาถาเรียกเงินเรียกทอง คาถาจิ้งจกมหาเสน่ห์ คาถาคล้องพระผูกตะกรุด ฯลฯ สำหรับ 200 ท่านแรกที่สั่งจองบูชาวัตถุมงคล อ.หนู กันภัย ของแท้ ราคาสำนัก ปลุกเสกซ้ำ รับกับมือ

ผ้ายันต์ 5 แถว หนุนดวง "มีกินไม่รู้สิ้น" แถมให้ฟรีๆ 1 ชิ้น / 1 ผืนผ้ายันต์ 5 แถว หนุนดวง "มีกินไม่รู้สิ้น"

   ผ้ายันต์นี้ พ่อหนู กันภัย เมตตามอบให้ เพื่อสมนาคุณกับพี่น้องที่ร่วมบูชา
  (สำหรับรายการเหรียญห้าแถว - นะมหาสำเร็จฯ สีเงิน สีทอง และตะกรุดลูกสะกดครับ)

   ของดี เมื่ออยู่คู่กับคนดี ย่อมส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น แต่ผู้ครอบครองต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีต่อบุญหนุนดวง จะทำให้ดวงดียิ่งๆขึ้นไป

  ท่าน อ.หนู กันภัย เน้นย้ำอยากให้ทุกๆท่านสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิเป็นประจำ จะดีต่อตัวเองและครอบครัวครับ

     
 

ข่าวสารสมาชิก

 

:: ข่าวสารจาก champ108 ::  (เริ่ม 3 มีนาคม 2553)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/สอบถามสถานะ fax/การจัดส่ง

 080 - 860 - 9968

 

 
 

Menu

 

webboard อ.หนู กันภัย ดำเนินงานโดยสำนัก อ.หนู กันภัย

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter